Wybierz typ klienta:
Rodzaj badań wykonywanych dla klienta:
Nr elementu Elementy usługi laboratoryjnej przeznaczone do oceny
*
OCENA WYKONANA PRZEZ KLIENTA
Znaczenie elementu dla Klienta

Skala oceny 1÷ 5
1 = bardzo małe,
5 = bardzo duże
Jak Laboratorium realizuje element

Skala oceny 1÷10
1 = bardzo źle,
10 = bardzo dobrze
1 Dotrzymywanie przez laboratorium ustalonych terminów realizacji badań
2 Forma i zawartość sprawozdania z badań
3 Łatwość komunikowania się z laboratorium
4 Informacje udzielane przez laboratorium na żądanie Klienta
5 Szybkość odpowiedzi laboratorium na zapytania ofertowe Klienta
6 Reagowanie laboratorium w przypadku błędów w sprawozdaniach
7 Sposób i czas załatwiania przez laboratorium skarg Klienta

* - jeśli dany element nie wystąpi – nie zaznaczać.