DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Dąbrowskie Wodociągi sp. z o.o. z/s w Dąbrowie Górniczej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej www.dabrowskie-wodociagi.pl

Data publikacji strony internetowej: 15-08-2021
Data ostatniej dużej aktualizacji:  08-03-2022

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści:

 • Kolorystyka strony może powodować problemy w użytkowaniu osobom słabowidzącym ze względu na niewystarczający kontrast tekstu i tła.
 • Nie wszystkie formularze posiadają etykiety tekstowe i jest to problematyczne dla osób korzystających z czytnika ekranu.
 • Nagłówki nie pomagają w nawigacji po stronach, nie ma możliwości omijania powtarzalnych bloków i przeskakiwania do wybranej treści.
 • W części filmów nie ma napisów dla osób niedosłyszących i Głuchych. Filmy zamieszczone w serwisie nie posiadają również transkrypcji.
 • Niektóre grafiki nie posiadają alternatywy tekstowej.
 • Dokumenty na stronie nie są w pełni dostępne. W celu uzyskania pomocy w ich wypełnieniu skontaktuj się z nami.

Na tej stronie internetowej można korzystać z myszki, jak i wyłącznie z samej klawiatury z wykorzystaniem klawiszy:

 • tab,
 • shift + tab,
 • enter,
 • oraz strzałek kierunkowych.

Strona umożliwia czytanie tekstów przez roboty i automaty czytające.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji dostępności: 15-08-2021
Deklaracja dostępności została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 06-03-2023

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Joanna Dębska, e-mail: sekretariat@dabrowskie-wodociagi.pl
Kontaktować można się także, dzwoniąc pod numer telefonu: (32) 639-51-81.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także żądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dąbrowskie Wodociągi sp. z o.o., ul. Powstańców 13, 41-300 Dąbrowa Górnicza

 • w wydzielonej części budynku przy ul. Powstańców 13 zlokalizowane jest Biuro Obsługi Klienta (BOK) dostępne dla interesantów. Budynek został wyremontowany w latach 2016-2019;
 • bez progowy dostęp pieszych do obiektu, z drogi publicznej, zapewniony jest przez główne wejście do budynku od strony ul. Powstańców;
 • przed budynkiem znajduje się parking dla klientów z wydzielonymi dwoma miejscami dla osób niepełnosprawnych oraz miejsce dla rowerów;
 • pomieszczenia dla klientów zlokalizowane są na poziomie parteru z bez progowym dostępem bezpośrednio z zewnątrz budynku;
 • drzwi posiadają wymiary umożliwiające dostęp dla osób niepełnosprawnych, w tym przejazd wózka,
 • drzwi wejściowe wyposażone są w uchwyt ułatwiający otwieranie;
 • w obiekcie zlokalizowana jest kancelaria z obsługą recepcyjną, sala obsługi klientów z punktem informacji i pomocy dla klientów oraz sale spotkań;
 • stanowiska obsługi klienta posiadają obniżone lady do obsługi;
 • dla klientów przeznaczone są toalety, w tym jedna dla osób niepełnosprawnych;
 • budynek nie posiada pętli indukcyjnej;
 • budynek nie posiada oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych, druku powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących oraz komunikatów i informacji dźwiękowo-głosowej;
 • budynek posiada oznakowanie w formie piktogramów i tablic informacyjnych;
 • do budynku można wejść z psem asystującym z zastrzeżeniem posiadania certyfikatu psa asystującego wraz z aktualnymi szczepieniami;
 • istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego (po wcześniejszym umówieniu się).