Oczyszczalnia Ścieków „Błędów”

Oczyszczalnia Ścieków w Błędowie została uruchomiona w 1999 roku. Wielkość oczyszczalni ścieków zaprojektowano na docelową liczbę 2 200 mieszkańców tj 481 m3 ścieków na dobę. Dla oczyszczania ścieków wybrano technologię w oparciu o wysokie wymagania kryteriów wymiarowania oczyszczalni ścieków, stosowanych w Austrii (ÖNORM) oraz w Niemczech (ATV). Jest ona z powodzeniem stosowana od kilkunastu lat w wielu krajach Europy. Proces oczyszczania ścieków na tej oczyszczalni jest zautomatyzowany a obsługi operatora wymaga proces zagęszczanie osadów pościekowych.

Technologia oczyszczalni

Jest to oczyszczalnia kompaktowa typu OMS, pracująca w oparciu o metodę osadu czynnego. Obiekt składa się z pompowni ścieków, flotownika (w którym usuwane są ze ścieków tłuszcze), oraz komory osadu czynnego zintegrowanej z osadnikiem wtórnym. Napowietrzanie osadu odbywa się za pomocą dmuchaw. W komorze osadu czynnego zachodzą na przemian procesy nitryfikacji i denitryfikacji. Osad czynny podlega stabilizacji tlenowej w reaktorze biologicznym, a następnie jest odwadniany i pakowany do odpowiedniego rodzaju worków na urządzeniu Draimad (workownica). Worki z osadem składowane są pod wiatą przez okres około pół roku. W okresie tym następuje końcowa stabilizacja osadu. Osad przekazywany jest odbiorcy zewnętrznemu, który wykorzystuje go do kompostowania.