Stowarzyszenie w organizacjach

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” w Bydgoszczy

To jedyna organizacja samorządu gospodarczego w branży wodociągowo – kanalizacyjnej. Zrzesza 435 przedsiębiorstw, co stanowi 85% rynku wody pitnej w Polsce. Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. są jednym z członków – założycieli organizacji. W siedzibie Spółki cyklicznie odbywają się warsztaty i spotkania przedstawicieli firm wodociągowo– kanalizacyjnych Regionu pod patronatem IGWP.

www.igwp.org.pl

Zagłębiowska Izba Gospodarcza w Dąbrowie Górniczej

Reprezentanci Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o. uczestniczą w seminariach i spotkaniach inicjowanych przez organizację. Wspólnie opracowywane są metody pozyskiwania nowych inwestorów i promowania Regionu. Prezes Zarządu PWiK Sp. z o.o. – Andrzej Malinowski jest członkiem Rady Zagłębiowskiej Izby Gospodarczej.

www.zig.pl

Śląski Klub Biznesu w Katowicach

Klub zrzesza ponad 300 podmiotów gospodarczych. Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. biorą udział w przedsięwzięciach przygotowywanych przez Klub. Spółka uczestniczyła w programie „Przedsiębiorstwo Fair Play”, którym administrowała organizacja. Klub integruje środowisko śląskiego biznesu. Współpraca z przedstawicielami administracji rządowej, samorządowej, posłami oraz radnymi zapewnia szybki dostęp do informacji o najnowszych projektach gospodarczych i rozwiązaniach prawnych.

www.rcb.com.pl

Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB w Warszawie

Klub POLLAB zrzesza laboratoria badawcze, wzorcujące, jednostki certyfikujące oraz firmy zainteresowane zarządzaniem przez jakość. Laboratorium Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o. jest członkiem rzeczywistym Klubu (nr 560) od 2001r. Celem Klubu jest wzajemna współpraca i wymiana doświadczeń w zakresie praktycznego wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania, postanowień norm i przepisów prawa oraz wymagań jednostki akredytującej. Główne zadania Klubu to: organizowanie sympozjów, szkoleń specjalistycznych, porównań międzylaboratoryjnych, pozyskiwanie i publikowanie materiałów informacyjnych oraz wydawanie biuletynów. Członkowie Klubu mają również dostęp do informacji dotyczących współpracy z organizacjami międzynarodowymi, m.in. EUROLAB, EURACHEM, ILAC, EA.

www.pollab.pl

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach zrzesza ponad 400 podomiotów gospodarczych. Nasza firma bierze udział w przedsięwzięciach przygotowywanych przez Izbę.

www.rig.katowice.pl

Stowarzyszenie Wodociągowców Województwa Śląskiego w Katowicach

Stowarzyszenie za podstawowy cel swojej aktywności stawia sobie integrowanie środowiska wodociągowo – kanalizacyjnego oraz wzmocnienie siły, znaczenia i prestiżu przedsiębiorstw branżowych. Istotną rolę w tym procesie odgrywa działalność polegająca na wypracowaniu i prezentowaniu wniosków, opinii legislacyjnych, jak i środowiskowych wobec władz samorządowych i państwowych.

www.swws.org.pl

Stowarzyszenie Śląski Klaster Wodny w Katowicach

www.slaskiklasterwodny.pl

Polski Klaster dla Innowacji i Środowiska w Dąbrowie Górniczej

Klaster działa w obszarze innowacji na rzecz rozwoju gospodarki oraz ochrony środowiska w szczególności w branżach: ekologia, energetyki, geologii, górnictwa, koksownictwa, informatyki, ochrona środowiska, lotnictwa, hutnictwa, budownictwa

www.pcie.eu