O nas

Wspólnie dbamy o jakość życia i środowiska. Świadcząc usługi wodne budujemy przyjazną firmę, trwale rozwijamy zasoby i kompetencje.

O nas

Wspólnie dbamy o jakość życia i środowiska. Świadcząc usługi wodne budujemy przyjazną firmę, trwale rozwijamy zasoby i kompetencje.

O nas

Wspólnie dbamy o jakość życia i środowiska. Świadcząc usługi wodne budujemy przyjazną firmę, trwale rozwijamy zasoby i kompetencje.

O firmie

Istotą działalności Dąbrowskich Wodociągów jest świadczenie usług dostarczania wody oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków w sposób profesjonalny i odpowiedzialny. Nasz wizerunek nie zależy wyłącznie od jakości świadczonych przez nas usług, ale również od tego, jak kształtujemy naszą odpowiedzialność biznesową wobec środowiska, interesariuszy i pracowników.

Piotr Gil – Prezes Zarządu
Agnieszka Siemińska – Członek Zarządu

Nasza misja i wizja

Misja: Wspólnie dbamy o jakość życia i środowiska. Świadcząc usługi wodne budujemy przyjazną firmę, trwale rozwijamy zasoby i kompetencje.

Wizja: Dąbrowskie Wodociągi to firma:

 • świadoma swojej roli w rozwoju miasta,
 • dumna z udziału w podnoszeniu jakości życia mieszkańców,
 • wiodąca w branży,
 • silna kompetencyjnie i kapitałowo,
 • przyjazna otoczeniu i tworząca kulturę jakości,
 • promująca wysokie standardy usług,
 • sprzyjająca rozwojowi i samorealizacji,
 • propagująca swoją silną markę.

Piotr Gil
Prezes Zarządu

Istotą działalności Dąbrowskich Wodociągów jest świadczenie usług dostarczania wody oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków w sposób profesjonalny i odpowiedzialny. Nasz wizerunek nie zależy wyłącznie od jakości świadczonych przez nas usług, ale również od tego, jak kształtujemy naszą odpowiedzialność biznesową wobec środowiska, interesariuszy i pracowników.

Agnieszka Siemińska

Agnieszka Siemińska
Członek Zarządu

Nasza misja i wizja

Misja: Wspólnie dbamy o jakość życia i środowiska. Świadcząc usługi wodne budujemy przyjazną firmę, trwale rozwijamy zasoby i kompetencje.

Wizja: Dąbrowskie Wodociągi to firma:

 • świadoma swojej roli w rozwoju miasta,
 • dumna z udziału w podnoszeniu jakości życia mieszkańców,
 • wiodąca w branży,
 • silna kompetencyjnie i kapitałowo,
 • przyjazna otoczeniu i tworząca kulturę jakości,
 • promująca wysokie standardy usług,
 • sprzyjająca rozwojowi i samorealizacji,
 • propagująca swoją silną markę.

Kluczowe wartości

Wspierając realizację naszych kluczowych wartości, którymi są: odpowiedzialność, jakość, zadowolenie klienta, dbałość o środowisko naturalne oraz ciągły rozwój, wprowadzamy Kodeks Etyczny, który stanowi fundament i jest naszym drogowskazem etycznego postępowania.

KODEKS ETYKI

Kluczowe wartości

Wspierając realizację naszych kluczowych wartości, którymi są: odpowiedzialność, jakość, zadowolenie klienta, dbałość o środowisko naturalne oraz ciągły rozwój, wprowadzamy Kodeks Etyczny, który stanowi fundament i jest naszym drogowskazem etycznego postępowania.

KODEKS ETYKI

Kluczowe wartości

Władze spółki

Władze spółki

Zarząd

Piotr Gil – Prezes Zarządu
Agnieszka Siemińska – Członek Zarządu

Wojciech Matuszny – Prokurent
Magdalena Glonek – Prokurent
Marta Sroczyk – Prokurent

Rada Nadzorcza

dr Patryk Kuzior
dr Wojciech Kędzia
Kazimierz Karolczak
Michał Syska
Maciej Kolon

Wspólnik

Gmina Dąbrowa Górnicza
Uprawnieni pracownicy Spółki

Zarząd

Piotr Gil – Prezes Zarządu
Agnieszka Siemińska – Członek Zarządu

Wojciech Matuszny – Prokurent
Magdalena Glonek – Prokurent
Marta Sroczyk – Prokurent

Rada Nadzorcza

dr Patryk Kuzior
dr Wojciech Kędzia
Kazimierz Karolczak
Michał Syska
Maciej Kolon

Wspólnik

Gmina Dąbrowa Górnicza
Uprawnieni pracownicy Spółki

Budynek Dąbrowskich Wodociągów

Strategia firmy

Opracowane „Strategiczne kierunki rozwoju Spółki Dąbrowskie Wodociągi na lata 2017-2027” w pełni odpowiadają potrzebom otoczenia i firmy:

 • są wkomponowane w strategię Gminy Dąbrowa Górnicza,
 • realizują wypracowany scenariusz strategiczny,
 • dają odpowiedź w jakim kierunku zmierza Spółka:
  – jakie cele chce osiągnąć,
  – jakie potrzeby społeczne zaspokoi.

Jednocześnie stają się one skutecznym narzędziem w realizacji Wizji i Misji organizacji.

ZAPOZNAJ SIĘ
Budynek Dąbrowskich Wodociągów

Strategia firmy

Opracowane „Strategiczne kierunki rozwoju Spółki Dąbrowskie Wodociągi na lata 2017-2027” w pełni odpowiadają potrzebom otoczenia i firmy:

 • są wkomponowane w strategię Gminy Dąbrowa Górnicza,
 • realizują wypracowany scenariusz strategiczny,
 • dają odpowiedź w jakim kierunku zmierza Spółka:
  – jakie cele chce osiągnąć,
  – jakie potrzeby społeczne zaspokoi.

Jednocześnie stają się one skutecznym narzędziem w realizacji Wizji i Misji organizacji.

ZAPOZNAJ SIĘ

Stowarzyszenia

Izba Gospodarcza
POLLAB
Zagłębiowska Izba Gospodarcza
Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
Izba Gospodarcza
POLLAB
Zagłębiowska Izba Gospodarcza
Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

Infrastruktura techniczna

Dąbrowskie Wodociągi sp. z o.o. świadczą profesjonalne usługi w zakresie gospodarki wodno – ściekowej na obszarze 189 km2 w Dąbrowie Górniczej. Każdego dnia troszczymy się, aby woda dostarczana była w sposób nieprzerwany, a jej jakość i walory smakowe spełniały oczekiwania około 114 tys. mieszkańców gminy.

Dąbrowskie Wodociągi sp. z o.o. świadczą profesjonalne usługi w zakresie gospodarki wodno – ściekowej na obszarze 189 km2 w Dąbrowie Górniczej. Każdego dnia troszczymy się, aby woda dostarczana była w sposób nieprzerwany, a jej jakość i walory smakowe spełniały oczekiwania około 114 tys. mieszkańców gminy.

Sieć wodociągowa

99,98% mieszkańców Dąbrowy Górniczej jest zaopatrywana w wodę z miejskiej sieci wodociągowej. Spółka eksploatuje 539 km sieci wodociągowej wraz
z przyłączami, dostarczając rocznie ponad 5 mln m3 wody.

Dąbrowa Górnicza może poszczycić się bardzo dobrą jakością wody dostarczaną mieszkańcom. Woda pochodzi w ponad 80 procentach z ujęć głębinowych zlokalizowanych w Ujejscu, Trzebiesławicach, Ząbkowicach i Łazach Błędowskich. Ujmowana jest z odwiertów w warstwie triasowej z obszaru jurajskiego, bogatych w składniki mineralne, wśród nich wapń i magnez. Woda jest stabilna pod względem fizykochemicznym, jak i mikrobiologicznym. Nie wymaga więc skomplikowanych procesów uzdatniania.

Sieć wodociągowa

Sieć kanalizacyjna

Odbieramy i oczyszczamy ścieki sanitarne od 82% mieszkańców miasta. Eksploatujemy 278 km sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, 200 km sieci kanalizacji deszczowej oraz 27 km sieci kanalizacji ogólnospławnej.

Sieć wodociągowa

Hydrofornie i pompownie

Zróżnicowane ukształtowanie terenu miasta i duża liczba odbiorców w wielokondygnacyjnych budynkach wymusza stosowanie systemów hydroforowych. Obecnie zarządzamy 17 hydroforniami – obiektami służących do podnoszenia ciśnienia zimnej wody w sieci wodociągowej, głównie na osiedlach.

 • Jaworowa
 • Dąbrowskiego
 • Sikorskiego
 • Wybickiego
 • Struga
 • Adamieckiego
 • Wzgórze Gołonowskie,
 • Okrzei,
 • Królowej Jadwigi,
 • Tierieszkowej,
 • Reymonta 1,
 • Topolowa,
 • Kościuszki 7, 29, 54
 • Morcinka 12,
 • Tysiąclecia 4a

Sieć wodociągowa

99,98% mieszkańców Dąbrowy Górniczej jest zaopatrywana w wodę z miejskiej sieci wodociągowej. Spółka eksploatuje 539 km sieci wodociągowej wraz
z przyłączami, dostarczając rocznie ponad 5 mln m3 wody.

Dąbrowa Górnicza może poszczycić się bardzo dobrą jakością wody dostarczaną mieszkańcom. Woda pochodzi w ponad 80 procentach z ujęć głębinowych zlokalizowanych w Ujejscu, Trzebiesławicach, Ząbkowicach i Łazach Błędowskich. Ujmowana jest z odwiertów w warstwie triasowej z obszaru jurajskiego, bogatych w składniki mineralne, wśród nich wapń i magnez. Woda jest stabilna pod względem fizykochemicznym, jak i mikrobiologicznym. Nie wymaga więc skomplikowanych procesów uzdatniania.

Sieć wodociągowa

Sieć kanalizacyjna

Odbieramy i oczyszczamy ścieki sanitarne od 82% mieszkańców miasta. Eksploatujemy 278 km sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, 200 km sieci kanalizacji deszczowej oraz 27 km sieci kanalizacji ogólnospławnej.

Sieć wodociągowa

Hydrofornie i pompownie

Zróżnicowane ukształtowanie terenu miasta i duża liczba odbiorców w wielokondygnacyjnych budynkach wymusza stosowanie systemów hydroforowych. Obecnie zarządzamy 17 hydroforniami – obiektami służących do podnoszenia ciśnienia zimnej wody w sieci wodociągowej, głównie na osiedlach.

 • Jaworowa
 • Dąbrowskiego
 • Sikorskiego
 • Wybickiego
 • Struga
 • Adamieckiego
 • Wzgórze Gołonowskie,
 • Okrzei,
 • Królowej Jadwigi,
 • Tierieszkowej,
 • Reymonta 1,
 • Topolowa,
 • Kościuszki 7, 29, 54
 • Morcinka 12,
 • Tysiąclecia 4a

Oczyszczalnia ścieków „CENTRUM”

Oczyszczalnia została wybudowana w latach sześćdziesiątych XX wieku. W latach siedemdziesiątych oczyszczalnia rozbudowana została o część biologiczną. Wybudowane zostały trzy komory tlenowe, dwa osadniki wtórne, dwie zamknięte Wydzielone Komory Fermentacyjne(WKF) wraz z instalacją biogazu wykorzystywaną do ogrzewania WKF, dobudowano również dwa większe osadniki wstępne. Kolejna modernizacja została przeprowadzona w latach 1995 – 1997 obiekt został rozbudowany i zmodernizowany. W 2013 r. zakończyła się kolejna rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków „Centrum” w Dąbrowie Górniczej, projekt był elementem programu gminnego „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dąbrowa Górnicza”. Inwestycja pozwoliła na przejęcie ścieków z uporządkowanego systemu kanalizacji zbiorczej ścieków komunalnych, w tym z wybudowanych nowych ciągów kanalizacyjnych oraz przerzut ścieków z likwidowanej Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Strzemieszycach.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 34,9 mln PLN, z czego 19,6 mln PLN zostało dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Katowicach, z możliwością umorzenia do 50% wartości pożyczki, z przeznaczeniem na kolejne inwestycje środowiskowe.

Modernizacja Oczyszczalni Ścieków „Centrum” objęła budowę nowych obiektów oraz zmianę funkcji części obiektów istniejących.

Oczyszczalnia „Centrum” przyjmuje ścieki w ilości ok. 16 000 – 20 000 m3/d w okresach bezdeszczowych i ok. 25 000 – 60 000 m3/d w czasie opadów deszczu, ze względu na częściowo ogólnospławny charakter sieci kanalizacyjnej. Obciążenie wyrażone Równoważną Liczbą Mieszkańców wynosi ok. 130 000. Ścieki oczyszczane są w trójstopniowym systemie oczyszczania, co zapewnia wysoki stopień redukcji zanieczyszczeń rzędu 82-97%.

Oczyszczalnia ścieków „BŁĘDÓW”

Oczyszczalnia Ścieków w Błędowie została uruchomiona w 1999 roku. Wielkość oczyszczalni ścieków zaprojektowano na docelową liczbę 2 200 mieszkańców tj. 481 m3 ścieków na dobę. Dla oczyszczania ścieków wybrano technologię w oparciu o wysokie wymagania kryteriów wymiarowania oczyszczalni ścieków, stosowanych w Austrii (ÖNORM) oraz w Niemczech (ATV). Jest ona z powodzeniem stosowana od kilkunastu lat w wielu krajach Europy. Proces oczyszczania ścieków na tej oczyszczalni jest zautomatyzowany a obsługi operatora wymaga proces zagęszczanie osadów pościekowych.

Technologia oczyszczalni

Jest to oczyszczalnia kompaktowa typu OMS, pracująca w oparciu o metodę osadu czynnego. Obiekt składa się z pompowni ścieków, flotownika (w którym usuwane są ze ścieków tłuszcze), oraz komory osadu czynnego zintegrowanej z osadnikiem wtórnym. Napowietrzanie osadu odbywa się za pomocą dmuchaw. W komorze osadu czynnego zachodzą na przemian procesy nitryfikacji i denitryfikacji. Osad czynny podlega stabilizacji tlenowej w reaktorze biologicznym, a następnie jest odwadniany i pakowany do odpowiedniego rodzaju worków na urządzeniu Draimad (workownica). Worki z osadem składowane są pod wiatą przez okres około pół roku. W okresie tym następuje końcowa stabilizacja osadu. Osad przekazywany jest odbiorcy zewnętrznemu, który wykorzystuje go do kompostowania.

Oczyszczalnia ścieków „BŁĘDÓW”

Oczyszczalnia Ścieków w Błędowie została uruchomiona w 1999 roku. Wielkość oczyszczalni ścieków zaprojektowano na docelową liczbę 2 200 mieszkańców tj. 481 m3 ścieków na dobę. Dla oczyszczania ścieków wybrano technologię w oparciu o wysokie wymagania kryteriów wymiarowania oczyszczalni ścieków, stosowanych w Austrii (ÖNORM) oraz w Niemczech (ATV). Jest ona z powodzeniem stosowana od kilkunastu lat w wielu krajach Europy. Proces oczyszczania ścieków na tej oczyszczalni jest zautomatyzowany a obsługi operatora wymaga proces zagęszczanie osadów pościekowych.

Technologia oczyszczalni

Jest to oczyszczalnia kompaktowa typu OMS, pracująca w oparciu o metodę osadu czynnego. Obiekt składa się z pompowni ścieków, flotownika (w którym usuwane są ze ścieków tłuszcze), oraz komory osadu czynnego zintegrowanej z osadnikiem wtórnym. Napowietrzanie osadu odbywa się za pomocą dmuchaw. W komorze osadu czynnego zachodzą na przemian procesy nitryfikacji i denitryfikacji. Osad czynny podlega stabilizacji tlenowej w reaktorze biologicznym, a następnie jest odwadniany i pakowany do odpowiedniego rodzaju worków na urządzeniu Draimad (workownica). Worki z osadem składowane są pod wiatą przez okres około pół roku. W okresie tym następuje końcowa stabilizacja osadu. Osad przekazywany jest odbiorcy zewnętrznemu, który wykorzystuje go do kompostowania.

Inwestycje

Termomodernizacja budynku administracyjnego w Dąbrowie Górniczej

Dąbrowskie Wodociągi sp. z o.o. zrealizowały przedsięwzięcie pn.: „Termomodernizacja budynku administracyjnego zlokalizowanego w Dąbrowie Górniczej przy ul. Powstańców 13”. Zadanie dofinansowane było ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (zwanym dalej WFOŚiGW w Katowicach).

Wartość projektu wynosi: 1 327 920,29 PLN
Środki WFOŚiGW w Katowicach: 548 629,00 PLN

Zadanie zostało kompleksowo zrealizowane w 2016 r. Dzięki realizacji zadania zmniejszyło się zapotrzebowanie budynku na energię cieplną oraz nastąpiła degresja emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do atmosfery.

Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego

Dąbrowskie Wodociągi sp. z o. o. zakończyły realizację dwóch przedsięwzięć w ramach programu dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu priorytetowego nr 1.4.2 „Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego”.

Pierwsze pn.: „Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Dąbrowie Górniczej” – ZAKOŃCZONE.

Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia: 862 933,01 PLN
Dofinansowane w wysokości: 385.538,00 PLN

W wyniku Przedsięwzięcia:
• Wykonano podłączenia budynków do sieci kanalizacyjnej w Dąbrowie Górniczej w ilości 133 szt. i łącznej długości 2.853 mb.
• Zredukowano ładunki zanieczyszczeń w ściekach pochodzących od 417 mieszkańców korzystających z podłączeń wybudowanych w ramach przedsięwzięcia i czterech budynków użyteczności publicznej o ładunku 118 RLM, łączny ładunek 535 RLM/MK.

Drugie pn.: „Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Dąbrowie Górniczej – etap II”
– ZAKOŃCZONE.

Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia: 543 461,92 PLN
Dofinansowane w wysokości 236 097,00 PLN

W wyniku przedsięwzięcia:
• Wykonano podłączenia budynków do sieci kanalizacyjnej w Dąbrowie Górniczej w ilości 84 szt. i łącznej długości 1.249 mb.
• Zredukowano ładunki zanieczyszczeń w ściekach pochodzących od 287 mieszkańców korzystających z podłączeń wybudowanych
w ramach przedsięwzięcia i jednego budynku użyteczności publicznej o ładunku 28 RLM, łączny ładunek 315 RLM/MK.

Dąbrowskie Wodociągi sp. z o.o.
ul. Powstańców 13
41-300 Dąbrowa Górnicza
(32) 262 47 74
sekretariat@dabrowskie-wodociagi.pl

Newsletter

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera.

  Dąbrowskie Wodociągi sp. z o.o.
  ul. Powstańców 13
  41-300 Dąbrowa Górnicza
  (32) 262 47 74
  sekretariat@dabrowskie-wodociagi.pl

  Newsletter

  Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera.

   Dbamy o jakość wody dla dąbrowian

    

   Dbamy o jakość wody dla dąbrowian