Jakość wody

Konsekwentnie realizujemy przyjętą politykę bezpieczeństwa jakości wody. Prowadzimy stały nadzór na każdym etapie produkcji i dostawy do naszych klientów. Dla zapewnienia wymaganego poziomu ciśnienia i jakości wody prowadzimy prace diagnostyczne i eksploatacyjne na sieci wodociągowej. Monitoring kamerą telewizyjną sieci pozwala na pozyskanie szczegółowych danych o jej stanie technicznym i planowanie wymiany wodociągów. Systematycznie prowadzimy hydropneumatyczne czyszczenie oraz płukanie końcówek sieci wodociągowej.

Ponad tysiąc oznaczeń miesięcznie w Akredytowanym laboratorium
Dąbrowska woda jest ściśle monitorowana. Nad jej jakością czuwa Akredytowane Laboratorium Dąbrowskich Wodociągów, które na bieżąco monitoruje jakość wody, wykonując analizy fizykochemiczne i mikrobiologiczne wody pitnej.
Miesięcznie wykonywanych jest ok. 1300 oznaczeń fizykochemicznych, mikrobiologicznych i sensorycznych. Wyniki badań jednoznacznie potwierdzają, że dąbrowska woda spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia.

Laboratorium posiada:

 • Certyfikat Akredytacji Nr AB 709 przyznany w 2006r. przez Polskie Centrum Akredytacji
 • zatwierdzenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej dotyczące systemu jakości badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
 • zatwierdzenie PPIS w Dąbrowie Górniczej dotyczące systemu jakości badań wody w kąpieliskach i miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli

Zapewniamy rzetelność i wiarygodność wyników analiz poprzez:
• wykonywanie badań zgodnie z zasadami dobrej praktyki profesjonalnej, przez personel, którego wiedza i umiejętności są monitorowane i doskonalone
• stosowanie wyłącznie metod badawczych, których przydatność użytkowa została potwierdzona w sformalizowanym procesie walidacjilaboratoryjnej
• prowadzenie wewnętrznego sterowania jakością wyników badań przy pomocy kart kontrolnych
• regularne uczestnictwo w badaniach biegłości, których wyniki są dostępne na żądanie Klientów

Tabela jakości wody co miesiąc publikowana jest na naszej stronie internetowej w zakładce parametry wody i stanowi ważne źródło informacji dla mieszkańców o jakości wody w poszczególnych dzielnicach Dąbrowy Górniczej. Dane w niej zawarte są obiektywnym dowodem na to, że woda dostarczana przez Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. jest bezpieczna, zdrowa i zdatna do picia.

Parametry wody z ujęcia głębinowego w Ujejscu

Suma składników mineralnych: 464,3 mg/l

 • Anion wodorowęglanowy (HCO₃⁻) 285,5 mg/l
 • Anion fluorkowy (F¯) 0,1 mg/l
 • Anion siarczanowy (SO42-) 47,00 mg/l
 • Anion chlorkowy (Cl-) 14 mg/l
 • Kation magnezowy (Mg2+) 31,00 mg/l
 • Kation wapniowy (Ca2+) 82,00 mg/l
 • Kation sodowy (Na+) 4,81 mg/l
 • Kation potasowy (K+) <1,0 mg/l

 

Eksploatacja i diagnostyka sieci

Stały nadzór oraz prowadzenie prac eksploatacyjnych na sieci zapewniają utrzymanie poziomu ciśnienia i jakości wody. Dla poprawy warunków hydraulicznych oraz dostaw wody, prowadzimy działania diagnostyczne oraz eksploatacyjne. Monitoring kamerą telewizyjną sieci wodociągowej pozwala na pozyskanie szczegółowych danych o jej stanie technicznym. Udrażniamy sieć i wymieniamy armaturę wodociągową, w tym zasuwy i hydranty.

Działania eksploatacyjne polegają na utrzymaniu dobrego stanu technicznego i technologicznego sieci wodociągowej oraz obiektów infrastruktury towarzyszącej a w szczególności:

Eksploatację, konserwację i utrzymanie prawidłowych parametrów na sieci wodociągowej, w tym:

 • usuwanie awarii wodociągowych,
 • przegląd, konserwacja, wymiana i montaż armatury na sieci wodociągowej,
 • konserwacja regulatorów ciśnień,
 • utrzymanie dobrej jakości wody pitnej poprzez kontrolę jakości wody dostarczanej z ujęć własnych oraz punktów zakupu, dezynfekcję studni oraz sieci wodociągowych, monitoring jakości wody przez akredytowane laboratorium Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o. oraz PIIS w Dąbrowie Górniczej,
 • współpraca z Centrum Dyspozytorskim Urzędu Miasta w zakresie prowadzonych prac awaryjno – eksploatacyjnych,
 • typowanie awaryjnych oraz zużytych technicznie odcinków sieci wodociągowej do planu inwestycyjnego.

Diagnostykę sieci wodociągowej, w tym:

 • systemowa lokalizacja nieszczelności sieci w opomiarowanych dzielnicach poprzez rejestrację przepływów nocnych,
 • precyzyjna lokalizacja ukrytych awarii,
 • trasowanie podziemnego uzbrojenia wraz z pomiarem głębokości nowych sieci i przyłączy podczas prowadzenia prac eksploatacyjnych i awaryjnych na sieci,
 • nadzór nad pracami wykonywanymi przez zewnętrznych wykonawców prowadzących prace w ramach „Programu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dąbrowa Górnicza” na sieci przy usuwaniu awarii i pracach inwestycyjnych dla minimalizacji skutków tych prac w zakresie ograniczeń dostawy wody dla odbiorców.

Ujęć własnych, hydroforni i pompowni wody, w tym:

 • eksploatacja ujęć własnych i hydroforni zgodnie z pozwoleniami wodno – prawnymi i optymalnymi parametrami hydraulicznymi,
 • konserwacja, przeglądy oraz naprawę urządzeń mechanicznych, armatury oraz innych urządzeń technologicznych,
 • nadzór nad strefami bezpośrednimi oraz pośrednimi ujęć wody,
 • typowanie oraz monitorowanie oraz rozliczenia remontów na obiektach ujęć i hydroforni.

Inwestycje i modernizacje sieci

Rozwój sieci wodociągowej to przeprowadzenie inwestycji sieci pod kątem niezawodności zaopatrzenia, odpowiedniej jakości, ilości i ciśnienia wody. Dla zwiększenia wykorzystania produkcji własnej, a tym samym dostawy dobrej jakości wody, realizujemy zadania ukierunkowane na rozbudowę i modernizację sieci wodociągowej.