Źródła wody

Dostarczanie wody dla mieszkańców Dąbrowy Górniczej to jedna z naszych podstawowych usług. Woda stanowiąc najważniejszy czynnik ludzkiego życia wymaga szeregu prac, za które jesteśmy odpowiedzialni. W 55% dostarczamy wodę z własnych ujęć głębinowych, a 45% kupujemy od Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów w Katowicach i innych dostawców. Woda z ujęć własnych czerpana jest z sześciu studni głębinowych zlokalizowanych w następujących dzielnicach: Ujejsce, Trzebiesławice, Ząbkowice. Ujęcia te położone są poza centrum miasta, na terenach zielonych Dąbrowy Górniczej.  Są to źródła wody głębinowej, pochodzącej z pokładów triasowych. Woda podziemna czerpana jest ze studni na głębokości od 55 do ponad 150 metrów. Aby zapobiec zanieczyszczeniu ujęć wody, wokół każdego źródła i ujęcia wyznaczone zostały strefy ochronne. Obejmują one obszar o promieniu około 1,5 km wokół studni, skąd czerpana jest woda. Strefy objęte ochroną są odpowiednio oznakowane tablicami informacyjnymi o strefie ochronnej ujęcia wód podziemnych.

Ujęcie wody w Ujejscu

Ujejsce położone jest w północnozachodniej części Wyżyny ŚląskoKrakowskiej. Znajduje się na peryferiach oddziaływań kopalń. W tym rejonie zachował się naturalny przepływ wód podziemnych. Występuje tu jeden poziom wodonośny z okresu triasowego. Obecnie wodę ujmuje się z 4 studni z głębokości około 50 m pod poziomem terenu. Maksymalne zdolności produkcyjne wynoszą około 460 m3 wody/godzinę. Woda ma bardzo dobre parametry jakościowe. Jest bogata w związki mineralne i bezpieczna pod względem bakteriologicznym. Woda z tego ujęcia nie wymaga uzdatniania i prosto ze studni kierowana jest do dwóch zbiorników retencyjnych, a następnie do miejskiej sieci wodociągowej.

Ujęcie wody w Trzebiesławicach

W ujęciu wody w Trzebiesławicach znajduje się jedna studnia, która zlokalizowana jest  w obrębie głównego zbiornika wód podziemnych OlkuszZawiercie. Teren ten bogaty jest w pokłady wodonośne. Woda charakteryzuje się bardzo dobrymi parametrami jakościowymi, kształtowanymi przez czynniki naturalne. Zdolności produkcyjne to 50 m3 wody/godzinę.

Ujęcie wody w Ząbkowicach

W ujęciu wodyZąbkowicach znajduje się 1 studnia, oznaczona symbolem P – 1. Studnię odwiercono w 2007 roku o głębokości 85 m pod poziomem terenu. Woda podziemna z ujęcia wykorzystywana jest dla zapewnienia dostawy wody pod odpowiednim ciśnieniem dla mieszkańców Dąbrowy Górniczej następujących dzielnic: Ząbkowice, Tucznawa, Bugaj i Sikorka