Miejsce pracy: Dąbrowa Górnicza

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne kierunkowe w zakresie: mechanicznym i/lub mechaniczno-energetycznym
  i/lub mechaniczno-technologicznym wyższych uczelni technicznych,
 • doświadczenie zawodowe – staż minimum 3 lata na podobnym stanowisku o zbliżonym charakterze obowiązków,
 • posiadanie uprawnień zawodowych „Świadectw Kwalifikacyjnych” dla dwóch grup kwalifikowania m.in. w zakresie dozoru
  (w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci
  (Dz. U. z dnia 21 maja 2003 r.):

  • Grupa G-2 – urządzenia, instalacje i sieci mechaniczno-cieplne,
  • Grupa G-3 – urządzenia, instalacje i sieci gazowe,
 • umiejętność czytania i rozumienia rysunku technicznego, schematów konstrukcyjnych i dokumentacji technicznej urządzeń przemysłowych,
 • doświadczenie praktyczne w służbach utrzymania ruchu lub serwisach technicznych,
 • potwierdzona w praktyce umiejętność nadzorowania innych osób oraz pracy w zespole,
 • znajomość zasad i zagadnień związanych z kierowaniem zespołami ludzkimi,
 • doświadczenie praktyczne w zarządzaniu / koordynowaniu pracy firm zewnętrznych,
 • optymalizacja procesów i kosztów produkcji, rozwiązywanie problemów produkcyjnych,
 • czynne prawo jazdy kat. B,
 • obsługa komputera oraz oprogramowania m.in.: w zakresie systemów operacyjnych Microsoft Windows, pakietów biurowych Microsoft Office, Internetu,
 • znajomość prawa w swoim zakresie kompetencji.


Zadania:

 • planowanie, wyznaczanie, koordynowanie, nadzorowanie oraz rozliczanie zadań związanych z:
  • nadzorowaniem utrzymania ruchu urządzeń mechanicznych (przeglądy bieżące, gospodarka smarownicza
   oraz usuwanie awarii),
  • gospodarką remontową: pomp ściekowych, przepompowni i tłoczni ścieków, urządzeń do oczyszczania ścieków, pomp głębinowych i pomp wody pitnej,
  • prowadzeniem prac konstrukcyjnych, w ramach zakresu obowiązków Działu Wsparcia Technicznego
   (prace spawalnicze, mechaniczne, tokarskie),
  • nadzorowaniem utrzymania ruchu sieci centralnego ogrzewania (c.o.)
 • planowanie, nadzorowanie oraz rozliczanie prac podległych pracowników warsztatu mechanicznego,
 • prowadzenie wypożyczalni narzędzi dla Spółki (współodpowiedzialność materialna),
 • nadzór i odpowiedzialność za sprzęt BHP do prowadzenia prac szczególnie niebezpiecznych
  (aparaty powietrzne, trójnogi z wyposażeniem, maski, detektory gazów niebezpiecznych
  i inne będące na stanie Działu Wsparcia Technicznego),
 • realizacja zleceń wewnętrznych w ustalonym zakresie,
 • nadzorowanie wykonywania bieżących napraw, remontów, oględzin oraz konserwacji urządzeń,
 • opiniowanie projektów inwestycyjnych, udział w pracach wdrożeniowych i projektach,
 • nadzór i koordynacja prac wykonywanych przez firmy zewnętrzne w obszarze odpowiedzialności,
 • zapewnienie bezpiecznych standardów pracy.

Oferujemy:

 • pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • pakiet dodatkowych świadczeń pracowniczych.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o.
  w Dąbrowie Górniczej
  z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (41-300), ul. Powstańców 13, zwana dalej Spółką;
 2. Pani/Pana dane osobowe w związku ze złożoną przez Panią/Pana ofertą pracy będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych, w zakresie wskazanym w art. 221 Kodeksu pracy, na podstawie art. 6. ust.1. lit. b), c)  RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO
  (w pozostałych przypadkach, gdy Pani/Pana dane przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody
  w zakresie i w celu określonym w treści zgody);
 3. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie;
 4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego
  oraz do organizacji międzynarodowych;
 5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom na mocy przepisów prawa lub powierzone na podstawie umów powierzenia danych osobowych,
  w szczególności podmiotom działającym na zlecenie Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.;
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
  W przypadku wyrażonej przez Panią/Pana zgody na wykorzystywanie danych osobowych
  dla celów przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres nieprzekraczający sześciu miesięcy licząc od końca bieżącego roku kalendarzowego;
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania;
 9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan,
  iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest ono warunkiem przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, zawarcia umowy oraz zapewnienia komunikacji. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości współpracy z Administratorem Danych;
 11. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy
  o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych na adres email: rodo@dabrowskie-wodociagi.pl lub w siedzibie Administratora Danych.

 

Polecane artykuły

Dąbrowskie Wodociągi sp. z o.o.
ul. Powstańców 13
41-300 Dąbrowa Górnicza
(32) 262 47 74
sekretariat@dabrowskie-wodociagi.pl

Newsletter

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera.

  Dąbrowskie Wodociągi sp. z o.o.
  ul. Powstańców 13
  41-300 Dąbrowa Górnicza
  (32) 262 47 74
  sekretariat@dabrowskie-wodociagi.pl

  Newsletter

  Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera.

   Dbamy o jakość wody dla Dąbrowian

                      

   Dbamy o jakość wody dla Dąbrowian