Strefa klienta

Profesjonalne usługi w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, inspekcje rurociągów kamerą telewizyjną, ciśnieniowe czyszczenie sieci kanalizacyjnej, remont elementów uzbrojenia, budowy rurociągów i przyłączy wodociągowych, diagnostyki sieci wodociągowej oraz prac eksploatacyjnych.

eBOK

Logowanie
Rejestracja
Powiadomienia SMS/e-mail o awariach Awarie i remonty

Strefa klienta

Profesjonalne usługi w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, inspekcje rurociągów kamerą telewizyjną, ciśnieniowe czyszczenie sieci kanalizacyjnej, remont elementów uzbrojenia, budowy rurociągów i przyłączy wodociągowych, diagnostyki sieci wodociągowej oraz prac eksploatacyjnych.

Strefa klienta

Profesjonalne usługi w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, inspekcje rurociągów kamerą telewizyjną, ciśnieniowe czyszczenie sieci kanalizacyjnej, remont elementów uzbrojenia, budowy rurociągów i przyłączy wodociągowych, diagnostyki sieci wodociągowej oraz prac eksploatacyjnych.

eBOK

Logowanie
Rejestracja

Usługi wodomierzowe

Klient zobowiązany jest do przygotowania podejścia pod montaż wodomierza na własny koszt lub może zlecić odpłatnie tę usługę Dąbrowskim Wodociągom sp. z o.o.

PRZYKŁADOWY SCHEMAT ZABUDOWY WODOMIERZA

 1. wodomierz DN 20 mm o długości 190 mm,
 2. zawór skośny grzybkowy równoprzelotowy dn 25 mm,
 3. zawór grzybkowy DN 25 mm z kurkiem spustowym,
 4. zawór zwrotny antyskażeniowy EA DN 25 mm,
 5. kolano lub złączka elektrooporowa z gwintem zewnętrznym dn 32 lub 40 x 1”,
 6. przyłącze wodociągowe – rura PE DN 32 lub 40 mm, SDR 11,
 7. instalacja wewnętrzna,
 8. konsola z łącznikami zapewniającymi wymagane odcinki proste.
POBIERZ WNIOSEK
 • Kontakt
  Dział Rozwoju Technicznego
  tel. 32/ 639 51 14, 32/ 639 51 39
  e-mail: techniczny@dabrowskie-wodociagi.pl
  Biuro Obsługi Klienta
  tel. 32/ 639 51 13 / 639 51 02
  e-mail: obsluga-klienta@dabrowskie-wodociagi.pl

Na przyłączu wodociągowym, które zostało wykonane zgodnie z warunkami technicznymi, w ramach zawartej umowy, pracownicy Spółki instalują i plombują wodomierz główny. Osoby zainteresowane, prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta i Sprzedaży w celu ustalenia terminu montażu wodomierza. Montaż i plombowanie wodomierza głównego jest bezpłatne.

POBIERZ WNIOSEK

Odczyty wodomierzy są dokonywane w cyklach zgodnie z zawartą umową o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków.

Podczas wizyty u Państwa, nasz pracownik ODCZYTYWACZ WODOMIERZY zobowiązany jest do przedstawienia ważnej legitymacji służbowej potwierdzającej jego tożsamość i uprawniającej go do wejścia na teren posesji celem odczytania stanu wodomierza.

JAK ODCZYTAĆ STAN WODOMIERZA?

W przypadku Państwa nieobecności, odczytywacz pozostawi kartę odczytu wodomierza z prośbą o kontakt. Zużycie wody zostanie rozliczone na podstawie podanego wskazania wodomierza.

Jak zgłosić odczyt wodomierza?

 • e-BOK,
 • pisemnie,
 • e-mail,
 • osobiście w siedzibie przedsiębiorstwa – Biuro Obsługi Klienta.

W przypadku uszkodzenia (zablokowanie, nieprawidłowa praca urządzenia) wodomierza głównego, prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta i Sprzedaży.

Właścicielem wodomierza głównego są Dąbrowskie Wodociągi sp. z o.o. Niesprawny wodomierz wymieniany jest przez naszych pracowników, w ustalonym z Klientem terminie. Wodomierze zamontowane na wewnętrznych instalacjach wodociągowych w budynkach (tzw. podliczniki) wymieniane są na koszt odbiorcy usług. Takie potrzeby należy zgłosić właścicielowi lub zarządcy budynku, albo wykonać we własnym zakresie.

Wodomierz główny z ważnym dowodem legalizacyjnym jest instalowany na koszt Spółki.

Wodomierze główne na przyłączach wodociągowych są własnością Spółki, która prowadzi szczegółową ich ewidencję.

Okres ważności dowodu legalizacji wodomierza wynosi 5 lat.

Wodomierze stosowane w obrocie, tzn. w transakcji kupna, sprzedaży i wymiany towaru, w celu uzyskania prawidłowej podstawy do rozliczeń podlegają prawnej kontroli metrologicznej w formie oceny zgodności, legalizacji pierwotnej i legalizacji ponownej na podstawie:

 • ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach,
 • ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku,
 • rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli,
 • rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych.

Wodomierz dodatkowy

Woda, którą wykorzystujemy do podlewania ogrodu, to tzw. woda bezpowrotnie zużyta. Oznacza to, że nie można jej w żaden sposób odzyskać, oczyścić i ponownie wykorzystać, ponieważ nie jest odprowadzana do kanalizacji w formie ścieków. Rozliczając ilości ścieków możemy pomniejszyć je o ilość wody bezpowrotnie zużytej wyłącznie w przypadku, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług.

POBIERZ WNIOSEK

Podstawowe informacje dotyczące wodomierzy odliczających ilość wody bezpowrotnie zużytej oraz rozliczeń na podstawie ich wskazań:

▪ Wodomierze odliczające montowane są na wewnętrznej instalacji wodociągowej, za której eksploatację i prawidłowe działanie odpowiada klient (w tym właściciel, zarządca, administrator budynku).
▪ Wodomierze muszą posiadać ważną cechę legalizacyjną, która wynosi 5 lat.
▪ W przypadku utraty ważności cechy legalizacyjnej wodomierza odliczającego należy we własnym zakresie dokonać jego wymiany, a następnie powiadomić Spółkę o tym fakcie w ciągu 7 dni, celem dokonania przez Przedsiębiorstwo plombowania urządzenia pomiarowego, podając:
* datę zainstalowania nowego wodomierza;
* numer fabryczny i wskazanie początkowe zainstalowanego wodomierza;
* wskazanie końcowe zdemontowanego wodomierza.

▪ Spółka nie posiada punktu legalizacji wodomierzy oraz nie prowadzi sprzedaży wodomierzy.
▪ Na zlecenie klienta wykonujemy usługi przygotowania podejścia, montażu, plombowania i wymiany dodatkowego wodomierza mierzącego wodę bezpowrotnie zużytą, zgodnie z cennikiem usług.
▪ Dostawca usług nie ma obowiązku informowania Odbiorcy Usług o utracie ważności cechy legalizacyjnej wodomierza odliczającego.

Odczyty wodomierzy odliczających bez ważnej cechy legalizacyjnej nie będą uwzględniane w rozliczeniach.

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, pracownicy Spółki po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia, mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub do obiektu budowlanego w celu m.in. zainstalowania lub demontażu wodomierza głównego, przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych i dokonania odczytu ich wskazań oraz dokonania badań i pomiarów.

W razie wątpliwości co do prawidłowości wskazań wodomierza Odbiorca wody może złożyć pisemny wniosek – zlecenie dokonania sprawdzenia wodomierza.

Wodomierz w uzgodnionym terminie jest demontowany przez naszego pracownika oraz wymieniany na inny, następnie przekazany do Punktu Legalizacyjnego Wodomierzy Okręgowego Urzędu Miar.

Pracownik Urzędu Miar dokonuje oględzin zewnętrznych, sprawdzenia zgodności wodomierza z zatwierdzonym typem, ważności i stanu cech legalizacyjnych i cech zabezpieczających, a następnie na specjalistycznych stanowiskach pomiarowych wyznaczane są rzeczywiste błędy pomiarowe wodomierza. Następnie pracownik Urzędu Miar wydaje “Świadectwo ekspertyzy”, w którym podaje wynik.

Gdy w „Świadectwie ekspertyzy” zostanie stwierdzone, że wodomierz może być nadal stosowany, koszty sprawdzenia prawidłowości wodomierza pokrywa Odbiorca (Wnioskujący).

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności działania wodomierza, a gdy nie jest to możliwe – na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza.

POBIERZ WNIOSEK
 • Kontakt
  Biuro Obsługi Klienta i Sprzedaży
  tel. 32/ 639 51 13 / 639 51 02
  e-mail: obsluga-klienta@dabrowskie-wodociagi.pl

Usługi wodomierzowe

Klient zobowiązany jest do przygotowania podejścia pod montaż wodomierza na własny koszt lub może zlecić odpłatnie tę usługę Dąbrowskim Wodociągom Sp. z o.o.

PRZYKŁADOWY SCHEMAT ZABUDOWY WODOMIERZA

 1. wodomierz DN 20 mm o długości 190 mm,
 2. zawór skośny grzybkowy równoprzelotowy dn 25 mm,
 3. zawór grzybkowy DN 25 mm z kurkiem spustowym,
 4. zawór zwrotny antyskażeniowy EA DN 25 mm,
 5. kolano lub złączka elektrooporowa z gwintem zewnętrznym dn 32 lub 40 x 1”,
 6. przyłącze wodociągowe – rura PE DN 32 lub 40 mm, SDR 11,
 7. instalacja wewnętrzna,
 8. konsola z łącznikami zapewniającymi wymagane odcinki proste.
POBIERZ WNIOSEK
 • Kontakt
  Dział Rozwoju Technicznego
  tel. 32/ 639 51 14, 32/ 639 51 39
  e-mail: techniczny@dabrowskie-wodociagi.pl
  Biuro Obsługi Klienta
  tel. 32/ 639 51 13 / 639 51 02
  e-mail: obsluga-klienta@dabrowskie-wodociagi.pl

Na przyłączu wodociągowym, które zostało wykonane zgodnie z warunkami technicznymi, w ramach zawartej umowy, pracownicy Spółki instalują i plombują wodomierz główny. Osoby zainteresowane, prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta i Sprzedaży w celu ustalenia terminu montażu wodomierza. Montaż i plombowanie wodomierza głównego jest bezpłatne.

POBIERZ WNIOSEK

Odczyty wodomierzy są dokonywane w cyklach zgodnie z zawartą umową o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków.

Podczas wizyty u Państwa, nasz pracownik ODCZYTYWACZ WODOMIERZY zobowiązany jest do przedstawienia ważnej legitymacji służbowej potwierdzającej jego tożsamość i uprawniającej go do wejścia na teren posesji celem odczytania stanu wodomierza.

JAK ODCZYTAĆ STAN WODOMIERZA?

W przypadku Państwa nieobecności, odczytywacz pozostawi kartę odczytu wodomierza z prośbą o kontakt. Zużycie wody zostanie rozliczone na podstawie podanego wskazania wodomierza.

Jak zgłosić odczyt wodomierza?

 • e-BOK,
 • pisemnie,
 • e-mail,
 • osobiście w siedzibie przedsiębiorstwa – Biuro Obsługi Klienta.

W przypadku uszkodzenia (zablokowanie, nieprawidłowa praca urządzenia) wodomierza głównego, prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta i Sprzedaży.

Właścicielem wodomierza głównego są Dąbrowskie Wodociągi sp. z o.o. Niesprawny wodomierz wymieniany jest przez naszych pracowników, w ustalonym z Klientem terminie. Wodomierze zamontowane na wewnętrznych instalacjach wodociągowych w budynkach (tzw. podliczniki) wymieniane są na koszt odbiorcy usług. Takie potrzeby należy zgłosić właścicielowi lub zarządcy budynku, albo wykonać we własnym zakresie.

Wodomierz główny z ważnym dowodem legalizacyjnym jest instalowany na koszt Spółki.

Wodomierze główne na przyłączach wodociągowych są własnością Spółki, która prowadzi szczegółową ich ewidencję.

Okres ważności dowodu legalizacji wodomierza wynosi 5 lat.

Wodomierze stosowane w obrocie, tzn. w transakcji kupna, sprzedaży i wymiany towaru, w celu uzyskania prawidłowej podstawy do rozliczeń podlegają prawnej kontroli metrologicznej w formie oceny zgodności, legalizacji pierwotnej i legalizacji ponownej na podstawie:

 • ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach,
 • ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku,
 • rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli,
 • rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych.

Woda, którą wykorzystujemy do podlewania ogrodu, to tzw. woda bezpowrotnie zużyta. Oznacza to, że nie można jej w żaden sposób odzyskać, oczyścić  i ponownie wykorzystać, ponieważ nie jest odprowadzana do kanalizacji w formie ścieków. Rozliczając ilości ścieków możemy pomniejszyć je o ilość wody bezpowrotnie zużytej wyłącznie                             w przypadku, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług.

POBIERZ WNIOSEK

Podstawowe informacje dotyczące wodomierzy odliczających ilość wody bezpowrotnie zużytej oraz rozliczeń na podstawie ich wskazań:

 • Wodomierze odliczające montowane są na wewnętrznej instalacji wodociągowej, za której eksploatację i prawidłowe działanie odpowiada klient (w tym właściciel, zarządca, administrator budynku).
 • Wodomierze muszą posiadać ważną cechę legalizacyjną, która wynosi 5 lat.
 • W przypadku utraty ważności cechy legalizacyjnej wodomierza odliczającego należy we własnym zakresie dokonać jego wymiany, a następnie powiadomić Spółkę o tym fakcie w ciągu 7 dni, podając:
 • datę zainstalowania nowego wodomierza;
 • numer fabryczny i wskazanie początkowe zainstalowanego wodomierza;
 • wskazanie końcowe zdemontowanego wodomierza.
 • Spółka nie posiada punktu legalizacji wodomierzy oraz nie prowadzi sprzedaży wodomierzy.
 • Na zlecenie klienta wykonujemy usługi przygotowania podejścia, montażu, plombowania i wymiany dodatkowego wodomierza mierzącego wodę bezpowrotnie zużytą, zgodnie z cennikiem usług.
 • Dostawca usług nie ma obowiązku informowania Odbiorcy Usług o utracie ważności cechy legalizacyjnej wodomierza odliczającego.

Odczyty wodomierzy odliczających bez ważnej cechy legalizacyjnej nie będą uwzględniane w rozliczeniach.

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę                   i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, pracownicy Spółki po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia, mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub do obiektu budowlanego w celu m.in. zainstalowania lub demontażu wodomierza głównego, przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych i dokonania odczytu ich wskazań oraz dokonania badań i pomiarów.

W razie wątpliwości co do prawidłowości wskazań wodomierza Odbiorca wody może złożyć pisemny wniosek – zlecenie dokonania sprawdzenia wodomierza.

Wodomierz w uzgodnionym terminie jest demontowany przez naszego pracownika oraz wymieniany na inny, następnie przekazany do Punktu Legalizacyjnego Wodomierzy Okręgowego Urzędu Miar.

Pracownik Urzędu Miar dokonuje oględzin zewnętrznych, sprawdzenia zgodności wodomierza z zatwierdzonym typem, ważności i stanu cech legalizacyjnych i cech zabezpieczających, a następnie na specjalistycznych stanowiskach pomiarowych wyznaczane są rzeczywiste błędy pomiarowe wodomierza. Następnie pracownik Urzędu Miar wydaje “Świadectwo ekspertyzy”, w którym podaje wynik.

Gdy w „Świadectwie ekspertyzy” zostanie stwierdzone, że wodomierz może być nadal stosowany, koszty sprawdzenia prawidłowości wodomierza pokrywa Odbiorca (Wnioskujący).

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności działania wodomierza, a gdy nie jest to możliwe – na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza.

POBIERZ WNIOSEK
 • Kontakt
  Biuro Obsługi Klienta i Sprzedaży
  tel. 32/ 639 51 13 / 639 51 02
  e-mail: obsluga-klienta@dabrowskie-wodociagi.pl
Dąbrowskie Wodociągi sp. z o.o.
ul. Powstańców 13
41-300 Dąbrowa Górnicza
(32) 262 47 74
sekretariat@dabrowskie-wodociagi.pl

Newsletter

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera.

  Dąbrowskie Wodociągi sp. z o.o.
  ul. Powstańców 13
  41-300 Dąbrowa Górnicza
  (32) 262 47 74
  sekretariat@dabrowskie-wodociagi.pl

  Newsletter

  Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera.

   Dbamy o jakość wody dla dąbrowian

    

   Dbamy o jakość wody dla dąbrowian