Troska o środowisko

Środowisko naturalne jest niezwykle ważnym elementem życia. Szacunek i dbałość o zasoby, z których czerpiemy, a które będą służyły także następnym pokoleniom, powinny być dla każdego z nas jednym z priorytetów. Dąbrowskie Wodociągi pamiętają o tym, podejmując szereg działań na rzecz ochrony środowiska i edukacji ekologicznej. Rozwój proekologicznych zachowań jest od wielu lat kluczowym elementem strategii Dąbrowskich Wodociągów kształtującym społeczną odpowiedzialność Spółki.

Energia odnawialna ze ścieków

Oczyszczalnia Ścieków „Centrum” jest jednym z przykładów na to, że Spółka kieruje się zarówno troską o środowisko, jak i dobrem mieszkańców. W 2013 roku został zrealizowany projekt kompleksowej modernizacji oczyszczalni. Obecnie jest to jeden z najnowocześniejszych obiektów w regionie.
Dzięki unowocześnieniu oczyszczalnia pokrywa swoje potrzeby energetyczne w 1/3 – służy temu biogaz, który powstaje w procesie oczyszczania ścieków i który jest wykorzystywany jako źródło energii odnawialnej, przeznaczonej do produkcji energii cieplnej i elektrycznej. To właśnie dzięki wykorzystaniu energii zawartej w ściekach chronione są zasoby naturalne, a jednoczenie ograniczane koszty działania oczyszczalni. Zaś dzięki hermetyzacji obiektów ograniczona została emisja aerozoli do powietrza atmosferycznego, co zmniejszyło uciążliwości obiektu dla środowiska, w tym dla najbliższego otoczenia oczyszczalni.

Ścieki pomagają terenom poprzemysłowym wrócić do natury

Osady pofermentacyjne pochodzące z Oczyszczalni Ścieków „Centrum służą do rekultywacji terenów zielonych oraz rewitalizacji hałd górniczych i hutniczych oraz nieużytków przemysłowych. Dzięki wykorzystaniu przetworzonych ścieków jako naturalnego nawozu zdegradowane tereny poprzemysłowe są zagospodarowywane i przywracane środowisku naturalnemu jako tereny zielone.

Zrównoważony pobór wody

Jednym z podstawowych założeń, na których swoją działalność opierają Dąbrowskie Wodociągi jest idea zrównoważonego rozwoju. Zakłada ona, że rozwój ludzkości powinien opierać się na zachowaniu równowagi środowiska naturalnego i na możliwie najmniejszej ingerencji człowieka. Dlatego pobór wód ze środowiska odbywa się w sposób, który nie powoduje wykorzystania jej zasobów. Ilość pobieranych wód głębinowych jest ograniczona do poziomu ich naturalnego uzupełniania się. Dbając o stan wodociągów, minimalizowane jest ryzyko awarii, które powodują straty wody.