Strefa klienta

Profesjonalne usługi w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, inspekcje rurociągów kamerą telewizyjną, ciśnieniowe czyszczenie sieci kanalizacyjnej, remont elementów uzbrojenia, budowy rurociągów i przyłączy wodociągowych, diagnostyki sieci wodociągowej oraz prac eksploatacyjnych.

eBOK

Logowanie
Rejestracja
Powiadomienia SMS/e-mail o awariach Awarie i remonty

Strefa klienta

Profesjonalne usługi w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, inspekcje rurociągów kamerą telewizyjną, ciśnieniowe czyszczenie sieci kanalizacyjnej, remont elementów uzbrojenia, budowy rurociągów i przyłączy wodociągowych, diagnostyki sieci wodociągowej oraz prac eksploatacyjnych.

Strefa klienta

Profesjonalne usługi w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, inspekcje rurociągów kamerą telewizyjną, ciśnieniowe czyszczenie sieci kanalizacyjnej, remont elementów uzbrojenia, budowy rurociągów i przyłączy wodociągowych, diagnostyki sieci wodociągowej oraz prac eksploatacyjnych.

eBOK

Logowanie
Rejestracja

Umowy

Świadczenie usług w zakresie zaopatrzenia w wodę i/lub odprowadzania ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy Odbiorcą usług a Dąbrowskimi Wodociągami sp. z o.o.

Umowa może być zawarta z:

 • osobą posiadającą tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, do której ma być dostarczana woda lub z której mają być odprowadzane ścieki, lub
 • osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

Tytuł prawny – daje uprawnienie do władania nieruchomością i najczęściej jest to: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, trwały zarząd, użytkowanie, dzierżawa, najem. Dokumentami potwierdzającymi posiadanie tytułu prawnego są: księga wieczysta, akt notarialny, postanowienie sądu, umowa najmu / dzierżawy itp.

Nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym – to nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe.

W celu zawarcia umowy należy przedłożyć wniosek (wypełniony i podpisany) wraz z dokumentami:

 • dowód osobisty (do wglądu na stanowisku BOK),
 • protokół zdawczo-odbiorczy (numer i stan wodomierza na dzień przekazania, podpisany przez stronę przekazującą i przejmującą – w przypadku zmiany odbiorcy),
 • aktualne pełnomocnictwo do reprezentowania – w przypadku zawierania umowy w imieniu wnioskodawcy,
 • numer KRS/CIKRS, numer NIP – w przypadku firm,
 • pozwolenie wodnoprawne – w przypadku wytwarzania ścieków przemysłowych.

Wnioski oraz dokumenty związane z zawarciem/zmianą umowy  znajdują się w zakładce: Formularze

Klient jest zobowiązany pisemnie powiadomić Dąbrowskie Wodociągi sp. z o.o. o:

 • utracie tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości lub jej oddaniu do korzystania innej osobie (zmiana właściciela nieruchomości /użytkownika lokalu),
 • zmianie nazwiska, zmianie nazwy firmy,
 • zmianie adresu zamieszkania, adresu siedziby firmy lub adresu korespondencyjnego.

W przypadku zmiany numeru telefonu oraz adresu e-mail prosimy o aktualizację danych.

Zgłoszenia należy dokonać w formie pisemnej i dostarczyć osobiście lub przesłać na adres siedziby naszej firmy pocztą tradycyjną, elektroniczną lub w e-BOK.

Wzory wniosków są dostępne w zakładce: Formularze

Nielegalny pobór wody i nielegalne odprowadzanie ścieków

Przedsiębiorstwa Wodociągowe spotykają się w swojej działalności z problemem nielegalnego poboru wody, czy nielegalnego odprowadzania ścieków. Wprowadzenie nowych rozwiązań technicznych pozwala na szybkie wykrywania przypadków kradzieży wody. Istnieje również możliwość wykrywania nielegalnego zrzutu ścieków np. urządzeniem zadymiającym.
By zmniejszyć do minimum tego typu przypadki kradzieży potrzebne jest również zaangażowanie wszystkich Odbiorców – skala nielegalnego korzystania z wody i bezumownego zrzutu ścieków ma wpływ na wysokość ponoszonych przez wszystkich odbiorców opłat za wodę i ścieki.

Przypominamy, iż:
z nielegalnym poborem wody mamy do czynienia w następujących sytuacjach:
• poboru wody z urządzeń wodociągowych bez uprzedniego zawarcia umowy,
• poboru wody przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach lub urządzeniach
pomiarowych.
Wykroczenia te są zagrożone karą grzywny do 5.000,00 zł
Nielegalne odprowadzanie ścieków ma miejsce w sytuacji wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych bez uprzedniego zawarcia umowy z Przedsiębiorstwem.
Nielegalne odprowadzanie ścieków jest przestępstwem i podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10.000,00 zł.
Podstawa prawna:
(art. 28 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków)

 • Kontakt
  Biuro Obsługi Klienta i Sprzedaży
  tel. 32/ 639 51 13, 32/ 639 51 02
  e-mail: obsluga-klienta@dabrowskie-wodociagi.pl

Umowy

Świadczenie usług w zakresie zaopatrzenia w wodę i/lub odprowadzania ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy Odbiorcą usług a Dąbrowskimi Wodociągami sp. z o.o.

Umowa może być zawarta z:

 • osobą posiadającą tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, do której ma być dostarczana woda lub z której mają być odprowadzane ścieki, lub
 • osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

Tytuł prawny – daje uprawnienie do władania nieruchomością i najczęściej jest to: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, trwały zarząd, użytkowanie, dzierżawa, najem. Dokumentami potwierdzającymi posiadanie tytułu prawnego są: księga wieczysta, akt notarialny, postanowienie sądu, umowa najmu / dzierżawy itp.

Nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym – to nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe.

W celu zawarcia umowy należy przedłożyć wniosek (wypełniony i podpisany) wraz z dokumentami:

 • dowód osobisty (do wglądu na stanowisku BOK),
 • protokół zdawczo-odbiorczy (numer i stan wodomierza na dzień przekazania, podpisany przez stronę przekazującą i przejmującą – w przypadku zmiany odbiorcy),
 • aktualne pełnomocnictwo do reprezentowania – w przypadku zawierania umowy w imieniu wnioskodawcy,
 • numer KRS/CIKRS, numer NIP – w przypadku firm,
 • pozwolenie wodnoprawne – w przypadku wytwarzania ścieków przemysłowych.

Wnioski oraz dokumenty związane z zawarciem/zmianą umowy  znajdują się w zakładce: Formularze

Klient jest zobowiązany pisemnie powiadomić Dąbrowskie Wodociągi sp. z o.o. o:

 • utracie tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości lub jej oddaniu do korzystania innej osobie (zmiana właściciela nieruchomości /użytkownika lokalu),
 • zmianie nazwiska, zmianie nazwy firmy,
 • zmianie adresu zamieszkania, adresu siedziby firmy lub adresu korespondencyjnego.

W przypadku zmiany numeru telefonu oraz adresu e-mail prosimy o aktualizację danych.

Zgłoszenia należy dokonać w formie pisemnej i dostarczyć osobiście lub przesłać na adres siedziby naszej firmy pocztą tradycyjną, elektroniczną lub w e-BOK.

Wzory wniosków są dostępne w zakładce: Formularze

Nielegalny pobór wody i nielegalne odprowadzanie ścieków

Przedsiębiorstwa Wodociągowe spotykają się w swojej działalności z problemem nielegalnego poboru wody, czy nielegalnego odprowadzania ścieków. Wprowadzenie nowych rozwiązań technicznych pozwala na szybkie wykrywania przypadków kradzieży wody. Istnieje również możliwość wykrywania nielegalnego zrzutu ścieków np. urządzeniem zadymiającym.
By zmniejszyć do minimum tego typu przypadki kradzieży potrzebne jest również zaangażowanie wszystkich Odbiorców – skala nielegalnego korzystania z wody i bezumownego zrzutu ścieków ma wpływ na wysokość ponoszonych przez wszystkich odbiorców opłat za wodę i ścieki.

Przypominamy, iż:
z nielegalnym poborem wody mamy do czynienia w następujących sytuacjach:
• poboru wody z urządzeń wodociągowych bez uprzedniego zawarcia umowy,
• poboru wody przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach lub urządzeniach
pomiarowych.
Wykroczenia te są zagrożone karą grzywny do 5.000,00 zł
Nielegalne odprowadzanie ścieków ma miejsce w sytuacji wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych bez uprzedniego zawarcia umowy z Przedsiębiorstwem.
Nielegalne odprowadzanie ścieków jest przestępstwem i podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10.000,00 zł.
Podstawa prawna:
(art. 28 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków)

 • Kontakt
  Biuro Obsługi Klienta i Sprzedaży
  tel. 32/ 639 51 13, 32/ 639 51 02
  e-mail: obsluga-klienta@dabrowskie-wodociagi.pl
Dąbrowskie Wodociągi sp. z o.o.
ul. Powstańców 13
41-300 Dąbrowa Górnicza
(32) 262 47 74
sekretariat@dabrowskie-wodociagi.pl

Newsletter

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera.

  Dąbrowskie Wodociągi sp. z o.o.
  ul. Powstańców 13
  41-300 Dąbrowa Górnicza
  (32) 262 47 74
  sekretariat@dabrowskie-wodociagi.pl

  Newsletter

  Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera.

   Dbamy o jakość wody dla dąbrowian

    

   Dbamy o jakość wody dla dąbrowian