Strefa klienta

Profesjonalne usługi w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, inspekcje rurociągów kamerą telewizyjną, ciśnieniowe czyszczenie sieci kanalizacyjnej, remont elementów uzbrojenia, budowy rurociągów i przyłączy wodociągowych, diagnostyki sieci wodociągowej oraz prac eksploatacyjnych.

eBOK

Logowanie
Rejestracja
Powiadomienia SMS/e-mail o awariach Awarie i remonty

Strefa klienta

Profesjonalne usługi w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, inspekcje rurociągów kamerą telewizyjną, ciśnieniowe czyszczenie sieci kanalizacyjnej, remont elementów uzbrojenia, budowy rurociągów i przyłączy wodociągowych, diagnostyki sieci wodociągowej oraz prac eksploatacyjnych.

Strefa klienta

Profesjonalne usługi w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, inspekcje rurociągów kamerą telewizyjną, ciśnieniowe czyszczenie sieci kanalizacyjnej, remont elementów uzbrojenia, budowy rurociągów i przyłączy wodociągowych, diagnostyki sieci wodociągowej oraz prac eksploatacyjnych.

eBOK

Logowanie
Rejestracja

Umowy

Świadczenie usług w zakresie zaopatrzenia w wodę i/lub odprowadzania ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy Odbiorcą usług a Dąbrowskimi Wodociągami sp. z o.o.

Umowa może być zawarta z:

 • osobą posiadającą tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, do której ma być dostarczana woda lub z której mają być odprowadzane ścieki, lub
 • osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

Tytuł prawny – daje uprawnienie do władania nieruchomością i najczęściej jest to: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, trwały zarząd, użytkowanie, dzierżawa, najem. Dokumentami potwierdzającymi posiadanie tytułu prawnego są: księga wieczysta, akt notarialny, postanowienie sądu, umowa najmu / dzierżawy itp.

Nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym – to nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe.

W celu zawarcia umowy należy przedłożyć wniosek (wypełniony i podpisany) wraz z dokumentami:

 • dowód osobisty (do wglądu na stanowisku BOK),
 • protokół zdawczo-odbiorczy (numer i stan wodomierza na dzień przekazania, podpisany przez stronę przekazującą i przejmującą – w przypadku zmiany odbiorcy),
 • aktualne pełnomocnictwo do reprezentowania – w przypadku zawierania umowy w imieniu wnioskodawcy,
 • numer KRS/CIKRS, numer NIP – w przypadku firm,
 • pozwolenie wodnoprawne – w przypadku wytwarzania ścieków przemysłowych.

Wnioski oraz dokumenty związane z zawarciem/zmianą umowy  znajdują się w zakładce: Formularze

Klient jest zobowiązany pisemnie powiadomić Dąbrowskie Wodociągi sp. z o.o. o:

 • utracie tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości lub jej oddaniu do korzystania innej osobie (zmiana właściciela nieruchomości /użytkownika lokalu),
 • zmianie nazwiska, zmianie nazwy firmy,
 • zmianie adresu zamieszkania, adresu siedziby firmy lub adresu korespondencyjnego.

W przypadku zmiany numeru telefonu oraz adresu e-mail prosimy o aktualizację danych.

Zgłoszenia należy dokonać w formie pisemnej i dostarczyć osobiście lub przesłać na adres siedziby naszej firmy pocztą tradycyjną, elektroniczną lub w e-BOK.

Wzory wniosków są dostępne w zakładce: Formularze

 • Kontakt
  Biuro Obsługi Klienta i Sprzedaży
  tel. 32/ 639 51 13, 32/ 639 51 02
  e-mail: obsluga-klienta@dabrowskie-wodociagi.pl

Umowy

Świadczenie usług w zakresie zaopatrzenia w wodę i/lub odprowadzania ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy Odbiorcą usług a Dąbrowskimi Wodociągami sp. z o.o.

Umowa może być zawarta z:

 • osobą posiadającą tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, do której ma być dostarczana woda lub z której mają być odprowadzane ścieki, lub
 • osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

Tytuł prawny – daje uprawnienie do władania nieruchomością i najczęściej jest to: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, trwały zarząd, użytkowanie, dzierżawa, najem. Dokumentami potwierdzającymi posiadanie tytułu prawnego są: księga wieczysta, akt notarialny, postanowienie sądu, umowa najmu / dzierżawy itp.

Nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym – to nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe.

W celu zawarcia umowy należy przedłożyć wniosek (wypełniony i podpisany) wraz z dokumentami:

 • dowód osobisty (do wglądu na stanowisku BOK),
 • protokół zdawczo-odbiorczy (numer i stan wodomierza na dzień przekazania, podpisany przez stronę przekazującą i przejmującą – w przypadku zmiany odbiorcy),
 • aktualne pełnomocnictwo do reprezentowania – w przypadku zawierania umowy w imieniu wnioskodawcy,
 • numer KRS/CIKRS, numer NIP – w przypadku firm,
 • pozwolenie wodnoprawne – w przypadku wytwarzania ścieków przemysłowych.

Wnioski oraz dokumenty związane z zawarciem/zmianą umowy  znajdują się w zakładce: Formularze

Klient jest zobowiązany pisemnie powiadomić Dąbrowskie Wodociągi sp. z o.o. o:

 • utracie tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości lub jej oddaniu do korzystania innej osobie (zmiana właściciela nieruchomości /użytkownika lokalu),
 • zmianie nazwiska, zmianie nazwy firmy,
 • zmianie adresu zamieszkania, adresu siedziby firmy lub adresu korespondencyjnego.

W przypadku zmiany numeru telefonu oraz adresu e-mail prosimy o aktualizację danych.

Zgłoszenia należy dokonać w formie pisemnej i dostarczyć osobiście lub przesłać na adres siedziby naszej firmy pocztą tradycyjną, elektroniczną lub w e-BOK.

Wzory wniosków są dostępne w zakładce: Formularze

 • Kontakt
  Biuro Obsługi Klienta i Sprzedaży
  tel. 32/ 639 51 13, 32/ 639 51 02
  e-mail: obsluga-klienta@dabrowskie-wodociagi.pl
Dąbrowskie Wodociągi sp. z o.o.
ul. Powstańców 13
41-300 Dąbrowa Górnicza
(32) 262 47 74
sekretariat@dabrowskie-wodociagi.pl

Newsletter

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera.

  Dąbrowskie Wodociągi sp. z o.o.
  ul. Powstańców 13
  41-300 Dąbrowa Górnicza
  (32) 262 47 74
  sekretariat@dabrowskie-wodociagi.pl

  Newsletter

  Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera.

   Dbamy o jakość wody dla dąbrowian

    

   Dbamy o jakość wody dla dąbrowian