Strefa klienta

Profesjonalne usługi w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, badania laboratoryjne wody i ścieków, inspekcje rurociągów kamerą telewizyjną, ciśnieniowe czyszczenie sieci kanalizacyjnej, remont elementów uzbrojenia, budowy rurociągów i przyłączy wodociągowych, diagnostyki sieci wodociągowej oraz prac eksploatacyjnych.

eBOK

Logowanie
Rejestracja
Powiadomienia SMS/e-mail o awariach Awarie i remonty

Strefa klienta

Profesjonalne usługi w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, badania laboratoryjne wody i ścieków, inspekcje rurociągów kamerą telewizyjną, ciśnieniowe czyszczenie sieci kanalizacyjnej, remont elementów uzbrojenia, budowy rurociągów i przyłączy wodociągowych, diagnostyki sieci wodociągowej oraz prac eksploatacyjnych.

Strefa klienta

Profesjonalne usługi w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, badania laboratoryjne wody i ścieków, inspekcje rurociągów kamerą telewizyjną, ciśnieniowe czyszczenie sieci kanalizacyjnej, remont elementów uzbrojenia, budowy rurociągów i przyłączy wodociągowych, diagnostyki sieci wodociągowej oraz prac eksploatacyjnych.

eBOK

Logowanie
Rejestracja

Umowy

Świadczenie usług w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy, zawartej pomiędzy Klientem a Dąbrowskimi Wodociągami sp. z o.o. Warunkiem zawarcia umowy jest złożenie pisemnego wniosku oraz przedłożenie do wglądu dokumentów potwierdzających tytuł prawny do korzystania z nieruchomości:

Wnioski znajdziecie Państwo w zakładce Formularze

Dla gospodarstw domowych:

 • wypis z księgi wieczystej, akt notarialny, postanowienie sądowe, umowa najmu/dzierżawy,
 • decyzja o nadaniu lub zmianie adresu nieruchomości,
 • protokół zdawczo odbiorczy ze stanami wodomierzy na dzień przejęcia/przekazania nieruchomości,
 • aktualne pełnomocnictwo do reprezentowania/zawarcia umowy w imieniu Wnioskodawcy.

Dla pozostałych odbiorców:

 • wypis z księgi wieczystej, akt notarialny, postanowienie sądowe, umowa najmu/dzierżawy,
 • decyzja o nadaniu lub zmianie adresu nieruchomości,
 • protokół zdawczo odbiorczy ze stanami wodomierzy na dzień przejęcia/przekazania nieruchomości,
 • aktualne pełnomocnictwo do reprezentowania/zawarcia umowy w imieniu Wnioskodawcy,
 • KRS/wydruk z CIKRS,
 • wydruk z CEIDG,
 • NIP,
 • Regon,
 • pozwolenie wodnoprawne (w przypadku wytwarzania ścieków przemysłowych).

Wypełniony wniosek można złożyć osobiście w siedzibie firmy w Biurze Obsługi Klienta lub przesłać korespondencyjnie, mailowo, faxem. W terminie 30 dni od daty złożenia wniosku umowa jest przygotowywana i przesyłana na wskazany adres korespondencyjny.

Osoby uprawnione lub upoważnione do zawarcia umowy:

 • właściciel,
 • współwłaściciel, użytkownik (wieczysty), dzierżawca, najemca – jeżeli został upoważniony przez właściciela (współwłaścicieli),
 • zarządca nieruchomości lub osoba upoważniona przez większość współwłaścicieli (czynności w zakresie zwykłego zarządu) lub upoważniona (wyznaczona) sądownie,
 • osoba, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym (przez nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym rozumie się nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe).

Umowa o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków zawiera postanowienia dotyczące m.in.:

 • ilości i jakości usług świadczonych przez Spółkę oraz warunków ich świadczenia,
 • sposobu i terminów wzajemnych rozliczeń,
 • praw i obowiązków Stron umowy,
 • warunków usuwania awarii przyłączy wodociągowych lub kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Klienta,
 • procedur i warunków kontroli urządzeń wodociągowych lub przyłączy kanalizacyjnych,
 • ustaleń zawartych w zezwoleniu w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków,
 • okresu obowiązywania umowy oraz odpowiedzialności Stron za niedotrzymanie warunków umowy, w tym warunków wypowiedzenia.

Klient jest zobowiązany do powiadomienia Dąbrowskich Wodociągów sp. z o.o. o zmianie właściciela nieruchomości lub o zmianie użytkownika lokalu, jak również zmiany swojego nazwiska lub nazwy firmy, zmiany adresu zamieszkania, siedziby lub adresu korespondencyjnego. Zachęcamy również do aktualizowania swoich danych kontaktowych: numer telefonu oraz adres e-mail.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie stosownego wniosku dostępnego w zakładce Formularze i przesłanie go na adres siedziby naszej firmy pocztą tradycyjną lub elektroniczną.

 • Kontakt
  Biuro Obsługi Klienta i Sprzedaży
  tel. 32/ 639 51 14, 32/ 639 51 13, 32/ 639 51 02
  e-mail: obsluga-klienta@dabrowskie-wodociagi.pl

Umowy

Świadczenie usług w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy, zawartej pomiędzy Klientem a Dąbrowskimi Wodociągami sp. z o.o. Warunkiem zawarcia umowy jest złożenie pisemnego wniosku oraz przedłożenie do wglądu dokumentów potwierdzających tytuł prawny do korzystania z nieruchomości:

Wnioski znajdziecie Państwo w zakładce Formularze

Dla gospodarstw domowych:

 • wypis z księgi wieczystej, akt notarialny, postanowienie sądowe, umowa najmu/dzierżawy,
 • decyzja o nadaniu lub zmianie adresu nieruchomości,
 • protokół zdawczo odbiorczy ze stanami wodomierzy na dzień przejęcia/przekazania nieruchomości,
 • aktualne pełnomocnictwo do reprezentowania/zawarcia umowy w imieniu Wnioskodawcy.

Dla pozostałych odbiorców:

 • wypis z księgi wieczystej, akt notarialny, postanowienie sądowe, umowa najmu/dzierżawy,
 • decyzja o nadaniu lub zmianie adresu nieruchomości,
 • protokół zdawczo odbiorczy ze stanami wodomierzy na dzień przejęcia/przekazania nieruchomości,
 • aktualne pełnomocnictwo do reprezentowania/zawarcia umowy w imieniu Wnioskodawcy,
 • KRS/wydruk z CIKRS,
 • wydruk z CEIDG,
 • NIP,
 • Regon,
 • pozwolenie wodnoprawne (w przypadku wytwarzania ścieków przemysłowych).

Wypełniony wniosek można złożyć osobiście w siedzibie firmy w Biurze Obsługi Klienta lub przesłać korespondencyjnie, mailowo, faxem. W terminie 30 dni od daty złożenia wniosku umowa jest przygotowywana i przesyłana na wskazany adres korespondencyjny.

Osoby uprawnione lub upoważnione do zawarcia umowy:

 • właściciel,
 • współwłaściciel, użytkownik (wieczysty), dzierżawca, najemca – jeżeli został upoważniony przez właściciela (współwłaścicieli),
 • zarządca nieruchomości lub osoba upoważniona przez większość współwłaścicieli (czynności w zakresie zwykłego zarządu) lub upoważniona (wyznaczona) sądownie,
 • osoba, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym (przez nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym rozumie się nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe).

Umowa o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków zawiera postanowienia dotyczące m.in.:

 • ilości i jakości usług świadczonych przez Spółkę oraz warunków ich świadczenia,
 • sposobu i terminów wzajemnych rozliczeń,
 • praw i obowiązków Stron umowy,
 • warunków usuwania awarii przyłączy wodociągowych lub kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Klienta,
 • procedur i warunków kontroli urządzeń wodociągowych lub przyłączy kanalizacyjnych,
 • ustaleń zawartych w zezwoleniu w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków,
 • okresu obowiązywania umowy oraz odpowiedzialności Stron za niedotrzymanie warunków umowy, w tym warunków wypowiedzenia.

Klient jest zobowiązany do powiadomienia Dąbrowskich Wodociągów sp. z o.o. o zmianie właściciela nieruchomości lub o zmianie użytkownika lokalu, jak również zmiany swojego nazwiska lub nazwy firmy, zmiany adresu zamieszkania, siedziby lub adresu korespondencyjnego. Zachęcamy również do aktualizowania swoich danych kontaktowych: numer telefonu oraz adres e-mail.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie stosownego wniosku dostępnego w zakładce Formularze i przesłanie go na adres siedziby naszej firmy pocztą tradycyjną lub elektroniczną.

 • Kontakt
  Biuro Obsługi Klienta i Sprzedaży
  tel. 32/ 639 51 14, 32/ 639 51 13, 32/ 639 51 02
  e-mail: obsluga-klienta@dabrowskie-wodociagi.pl
Dąbrowskie Wodociągi sp. z o.o.
ul. Powstańców 13
41-300 Dąbrowa Górnicza
(32) 262 47 74
sekretariat@dabrowskie-wodociagi.pl

Newsletter

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera.

  Dąbrowskie Wodociągi sp. z o.o.
  ul. Powstańców 13
  41-300 Dąbrowa Górnicza
  (32) 262 47 74
  sekretariat@dabrowskie-wodociagi.pl

  Newsletter

  Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera.

   Dbamy o jakość wody dla dąbrowian

    

   Dbamy o jakość wody dla dąbrowian