Badania biegłości

Zaproszenie do Programu

Mamy przyjemność zaprosić Państwa Laboratoria do udziału w Programie Badania Biegłości WASTER, który w roku 2020 będzie realizowany w dwóch rundach i obejmuje oznaczenia w ściekach:

Analit Przewidywany zakres stężenia Jednostka miary
Siarczany [10-250] [mg/l]
Zawiesiny ogólne [10-1000] [mg/l]
Azot amonowy [1-100] [mg/l]
ChZTCr [10-1500] [mg/l]
BZT5 [3-700] [mg/l]
Fosfor ogólny [0,1-25] [mg/l]
Chlorki [10-250] [mg/l]
Azot Kjeldahla [10-150] [mg/l]
Azot ogólny [10-200] [mg/l]
pH

nowy!

[6,5-8,5]
Przewodność elektryczna właściwa

nowy!

[1000-2500] µS/cm

Ważne: Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Laboratoriów, informujemy, że do zbioru analitów objętych Programem dodano pH oraz przewodność elektryczną właściwą.

 

Harmonogram Programu WASTER na rok 2020

Etap Programu Termin realizacji etapu
Runda 01/20 Runda 02/20
1. Zgłoszenie uczestników do Programu do 25.02.2020 do 29.09.2020
2. Dystrybucja próbek do uczestników 02.03.2020

(do godz.14.30)

05.10.2020

(do godz. 14.30)

3. Rozpoczęcie badań 04.03.2020 07.10.2020
4. Przekazanie wyników badań do Koordynatora Programu (zamknięcie rundy) do 11.03.2020 do 14.10.2020
5.  Przekazanie wstępnego protokołu oceny biegłości do uczestników 18.03.2020 21.10.2020
6. Dostarczenie raportu z badań biegłości do uczestników 02.04.2020 05.11.2020

Program WASTER spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17043:2011 (adresowane do  projektowania i realizacji Programu), jest prowadzony od roku 2012 i dotychczas uczestniczyło w nim 272 laboratoriów.
Dzięki zastosowaniu w Programie (jako jedynym w Polsce) koncepcji Youdena polegającej na badaniu par próbek, zdolność analityczna każdego Laboratorium jest wyznaczana na podstawie wyników obu próbek ocenianych jednocześnie.
Dodatkowo możliwa jest ocena innych aspektów jakości analitycznej, a mianowicie: całkowitego błędu laboratorium, błędu systematycznego i błędu przypadkowego, których wielkości określane są graficznie oraz obliczeniowo przy pomocy diagramu Youdena.
Celem Programu WASTER, jest również weryfikacja realistyczności niepewności raportowanej przez Laboratoria wraz z wynikiem badania. Weryfikacja jest wykonywana dla każdego Laboratorium i każdego badanego analitu i daje Laboratoriom informację o przydatności wyników do zastosowania (jeśli wynik jest dokładny, natomiast niepewność jest nierealistyczna, to przydatność wyniku jest ograniczona).
Uczestnicy Programu WASTER otrzymują raporty o zawartości informacyjnej poszerzonej o komentarz edukacyjny, który stanowi pomoc w wykorzystywaniu wyników i danych PT do ciągłego doskonalenia jakości wyników analitycznych (zgodnie z DA-05).
Komentarz obejmuje zagadnienia:

 • określenie potencjalnych źródeł błędów, którymi obarczone są wyniki analiz
 • długoterminowa ocena niepewności metody
 • oszacowanie wkładu wnoszonego przez bias i niepewność biasu do budżetu niepewności metody
 • monitorowanie biegłości w czasie i wykrywanie zmian gradualnych (trendy) lub nagłych (shifty) w systemie analitycznym, przy pomocy metod graficznych
 • statystyczna ocena biasu metody w horyzoncie wielu rund (długoterminowa stabilność metody)
 • porównanie funkcjonowania dwóch metod lub biegłości dwóch analityków

W Programie funkcjonuje również Wstępny protokół oceny biegłości sporządzany dla tych Laboratoriów, które dla badanego analitu / analitów wykazały w bieżącej rundzie biegłość niezadowalającą bądź biegłość wątpliwą. Protokół ten jest przekazywany do Laboratoriów w ciągu pięciu dni roboczych od daty zamknięcia rundy. Umożliwia to Laboratoriom szybkie podjęcie działań naprawczych, zanim otrzymają raport końcowy, adresowanych do pktu 4.9 ISO 17025:2005 lub do pktu 7.10 ISO 17025:2017, łącznie z ewentualnym wycofaniem wyników już wydanych klientom i wstrzymaniem badań – jeśli taka potrzeba wynika z analizy ryzyka.

 

Koszty uczestnictwa w każdej rundzie Programu WASTER

 • do siedmiu analitów – 540 zł netto
 • powyżej siedmiu do jedenastu analitów – 650 zł netto

Do w/w kosztów należy doliczyć koszt transportu próbek pocztą kurierską (ok. 90 zł netto) oraz podatek VAT w wysokości 23%.

Przy tych samych kosztach udziału, laboratorium może dla wszystkich / wybranych analitów przekazać dwie pary wyników i w ten sposób uzyskać – na podstawie danych zawartych w raporcie – możliwość:

 • porównania kompetencji dwóch analityków
 • porównania funkcjonowania dwóch metod

Wykonanie analiz w przypadku przekazania dwóch par wyników określa Instrukcja dla Uczestników Programu Badania Biegłości WASTER.

 

Zgłoszenie do Programu

Laboratoria zainteresowane udziałem w Programie są proszone o wypełnienie Formularza Zgłoszenia do Programu i przekazanie go na adres mailowy Koordynatora Programu: laboratorium@dabrowskie-wodociagi.pl w terminach określonych w harmonogramie.

 

Program WASTER-QR

Program WASTER-QR, obejmuje anality: siarczany, zawiesiny ogólne, BZT 5 , fosfor ogólny, chlorki.
Jest to Program komplementarny wobec podstawowego Programu WASTER i ma charakter bilateralnych badań biegłości, cytowanych w PN-EN ISO/IEC 17043 pkt A.3.3 oraz w dokumencie EA-3/04.
WASTER-QR umożliwia szybkie otrzymywanie wyników PT, wtedy gdy są one pilnie potrzebne (bez konieczności oczekiwania na następną rundę harmonogramową Programu WASTER). Nasz Program WASTER-QR jest uruchamiany na życzenie Laboratoriów i jest dostępny w każdym czasie, co daje Laboratoriom elastyczność w uczestnictwie i otrzymywaniu wyników PT. Z Programu WASTER-QR mogą korzystać laboratoria, które chcą:

 • sprawdzić skuteczność działań korygujących przeprowadzonych po uzyskaniu wyników niezadowalających lub powtórnych wyników wątpliwych w regularnej rundzie Programu WASTER lub innego programu badania biegłości (zgodnie z wymaganiami dokumentu PCA, DA-05 pkt 3.14)
 • ocenić umiejętności techniczne nowego personelu
 • sprawdzić funkcjonowanie nowej metody, bądź metody do której wprowadzono zmiany

Szczegóły dotyczące funkcjonowania programu WASTER-QR (wraz z kosztami uczestnictwa) będą opublikowane na naszej stronie internetowej.

 

Dokumenty i formularze dla Uczestników Programu WASTER

W przypadku jakichkolwiek pytań lub potrzeby dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Koordynatorem Programu Katarzyną Skorek, tel. 32 63 95 120, e-mail: laboratorium@dabrowskie-wodociagi.pl

Data publikacji: 01/2020