Szukamy pracownika!

Dąbrowskie Wodociągi poszukują pracownika!

Szukamy osoby na stanowisko:

ELEKTRYK

Miejsce pracy: Dąbrowa Górnicza

Wymagania:

 • wykształcenie min. średnie o profilu elektryk (lub elektromonter)
 • min. trzy lata pracy w zawodzie elektryka, z doświadczeniem w pracach na rozdzielniach niskiego napięcia (do 1kV) i średniego napięcia (do 6kV w tym, prace łączeniowe na pisemne polecenia wykonania prac w rozumieniu Ustawy Prawo Energetyczne i przepisy pokrewne)
 • posiadanie świadectwa kwalifikacyjne grupy G-1 elektroenergetyczne (min. w zakresie „Eksploatacja” na zakres napięć powyżej 1 kV)
 • umiejętność czytania i rozumienia rysunku technicznego, schematów elektrycznych
  i dokumentacji technicznej
 • doświadczenie w obsłudze i pracy z agregatami prądotwórczymi
 • znajomość układów rozdzielni napięć (ŚN i nN)
 • prawo jazdy kat. B
 • dyspozycyjność – gotowość do pracy w cyklu 2 zmianowym wraz z pełnieniem dyżurów domowych
 • brak przeciwwskazań do prac na wysokości (powyżej 3m) 
 • łatwość przyswajania wiedzy, gotowość do podnoszenia kwalifikacji 
 • umiejętność pracy w zespole, inicjatywa, zaangażowanie, komunikatywność oraz sumienność
 • dodatkowe atuty kandydata: 
 • posiadanie prawa jazdy do ciągnięcia przyczep (kategorii B+E),
 • doświadczenie w wykonywaniu pomiarów elektrycznych
 • umiejętność obsługi komputera
 • umiejętność posługiwania się oprogramowaniem biurowym MS Office
 • doświadczenie w zakresie układów automatyki i zabezpieczeń
 • doświadczenie przy obsłudze i konserwacji urządzeń transportu bliskiego


Zadania:

 • prowadzenie czynności eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia (m.in. rozdzielnie zasilające, instalacje zasilające obiekty, sieci zasilające wewnątrzzakładowe)
 • utrzymanie w pełnej sprawności, przy zapewnieniu wysokich standardów BHP,
  w zakresie elektrycznym maszyn i urządzeń zainstalowanych na obiektach, instalacji zabezpieczających i ochronnych, układów pomiarowych wielkości elektrycznych i innych podległych utrzymaniu ruchu
 • realizacja działań wynikających z prewencyjnego planu przeglądów, w tym współpraca w zakresie elektrycznym z brygadami automatyków i mechaników przy realizacji prac planowych
 • wykonywanie oraz współpraca przy realizacji prac konserwacyjno-remontowych instalacji i urządzeń elektrycznych
 • wyszukiwanie i usuwanie awarii i uszkodzeń instalacji oraz urządzeń elektrycznych
 • obsługa stacjonarnych, przewoźnych i przenośnych agregatów prądotwórczych
 • obsługa urządzeń transportu bliskiego suwnice – ogólnego przeznaczenia
 • diagnozowanie stanu technicznego instalacji elektrycznych na podstawie oględzin
  i pomiarów rezystancji, uziemień, rezystancji liniowych oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, współpraca przy wykonywaniu pomiarów elektrycznych do 1kV
 • dbanie o bezpieczeństwo pracy, przestrzeganie procedur oraz instrukcji

Oferujemy:

 • pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku 
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • pakiet dodatkowych świadczeń pracowniczych 

Swoje CV proszę wysyłać na adres mailowy: personel@dabrowskie-wodociagi.pl

Osoba odpowiedzialna za rekrutację: Sylwia Piątek Główny Specjalista ds. Kadr i Płac – Tel. 32 63 95 125

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o.
  w Dąbrowie Górniczej z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (41-300), ul. Powstańców 13, zwana dalej Spółką;
 2. Pani/Pana dane osobowe w związku ze złożoną przez Panią/Pana ofertą pracy będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych, w zakresie wskazanym w art. 221 Kodeksu pracy,
  na podstawie art. 6. ust.1. lit. b), c)  RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO (w pozostałych przypadkach, gdy Pani/Pana dane przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i w celu określonym w treści zgody);
 3. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit a RODO), która może zostać odwołana
  w dowolnym czasie;
 4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego
  oraz do organizacji międzynarodowych;
 5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom na mocy przepisów prawa lub powierzone na podstawie umów powierzenia danych osobowych,
  w szczególności podmiotom działającym na zlecenie Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.;
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
  W przypadku wyrażonej przez Panią/Pana zgody na wykorzystywanie danych osobowych
  dla celów przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres nieprzekraczający sześciu miesięcy licząc od końca bieżącego roku kalendarzowego;
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania;
 9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan,
  iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest ono warunkiem przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, zawarcia umowy oraz zapewnienia komunikacji. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości współpracy z Administratorem Danych;
 11. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy
  o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych na adres email: rodo@dabrowskie-wodociagi.pl lub w siedzibie Administratora Danych.